【www.xlyty.com--十二生肖起名】    升卦  升为“拓疆”之卦  消息:十二月

    巽下坤上  大象:地中生木  读曰:地风升  五行:属土

    地风升卦卦序:聚而上者谓之升,故受之以升。

    地风升卦卦体:二阳四阴之卦,临类,临初二递进成升,属震宫四世,错无妄,综萃,内互兑,外互震,合互归妹,以九三为卦主。

    象曰:地中生木,升。君子以顺德,积小以高大。

    地中生木,始于细微,以渐长而高大,升之象也。君子法之,以顺行其德,积其小善而发大用也。

    地风升卦卦德:情柔性柔,情顺性入。

    地风升卦卦名:升。自下而上谓之升。如地中生木,自萌檗而拱把,自拱把而栋梁,渐积而成长,升之象也。本卦上坤下巽,即内入外顺,九二刚中,上应六五。巽顺则其德可进,有应则其机可进,立名与萃相同。

    地风升卦卦义:升者,进而上升也。巽木坤土,二阳在中,木生地中,日长而上,有长而益高,积渐而进之义。

    地风升卦卦用:升者,拓展之谓也,由下而上,由近而远,由内而外也。乘其虚,蹈其瑕。开疆拓土,以殖吾民焉。布政设治,以宏吾教焉。诗云:整我六师,以修我戎。既敬既戒,惠此南国。秉此训矣。

    升,以渐进为义。人生在世,进德修业,务及其时。德高则有得于己,广业则有功于人。成己成人,众望归之,天命佑之矣。

    地风升卦卦辞:升,元亨,用见大人,勿恤。南征,吉。

    彖曰:柔以时升,巽而顺,刚中而应,是以大亨。用见大人,勿恤,有庆也。南征吉,志行也。
 
    地风升卦爻辞:初六:允升,大吉。

            象曰:允升大吉,上合志也。

            九二:孚乃利用榆,无咎。

            象曰:九二之孚,有喜也。

            九三:升虚邑。

            象曰:升虚邑,无所疑也。

            六四:王用亨于岐山,吉,无咎。

            象曰:王用亨于岐山,顺事也。

            六五:贞吉,升阶。

            象曰:贞吉升阶,大得志也。

            上六:冥升,利于不息之贞。

            象曰:冥升在上,消不富也。

    地风升卦详解:升,内卦象为风,为木;外卦象为地,为顺。坤地巽木,即木生地中,有日益长进、积微小而高大之象。圣人卓立群伦,积善修德,乃声畨日隆,如日升月恒,实至名归。本卦六爻,下卦巽三爻均有可升之理,上卦坤三爻均以切守本位为贵,不宜再上升。初六最得卦义,上升而“大吉”。九二因有六五信孚之后,上升才"有喜”。九三上升则“无所疑”。六四以“顺”为“事”,不可升君位。六五高居君位而迎九二“升阶”为“大得志”。上六“冥升”则“消不富”。因刚柔之升降,都要顺乎条件而合乎事理。升者上也。本卦巽入而刚中,坤柔而和顺,刚柔相应,相辅相成,互利发展,寓内健而能外进之义。人类追求幸福,谋取进展,乃情理之常而势所必然。其事业、声誉、地位之增长,则须与道德、学问、修养相辅相成,循序渐进,自可实至名归,水到渠成。盖登高自卑,行远自迩,乃为常道,切忌投机取巧,冒险躁进,华而不实,不自警惕,则将陷于冥升不富之境界矣。

本文来源:http://www.xlyty.com/baobaoqiming/39338/